Mötesreferat för fullmäktigemöte 1/2018

By Styrelsen
13.02.2018

SHS fullmäktigemöte 24.01.2018

1 MÖTETS ÖPPNANDE
Mötet öppnades 17:04

2 KONSTATERANDE AV STADGEENLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET SAMT VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE JÄMTE RÖSTRÄKNARE
Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet.

3 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN SOM MÖTETS DAGORDNING
Föredragningslistan godkänns.

4 VAL AV SKRIVARE AV MÖTESREFERAT PÅ SVENSKA OCH ENGELSKA
Fredrik Palm valdes till skrivare av mötesreferat.

5 INFORMATION OCH DISKUSSION
Styrelsen presenterade:
Murat grundsten på Byholmen
Nygård och Andersén utnämnda till jämställdhetsombud
28.2 är dag för planerade tillbakaflytten till kåren
5 och 10 studiepoäng-fixande fortsätter
Samarbete med Hanken har undersökts
Marknadsföring har diskuterats
Andreas Lindén har utnämnts till ny ekonomisekreterare
Andersén kommer att vara ordförande för ordförandeutskottet

Information från Vasa
GDPR-tillämpning i Vasa har påbörjats

6 VAL AV GENERALSEKRETERARE
Styrelsens förslag: Camilla Mäkinen föreslås som generalsekreterare

Förslaget understödes.

7 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR IDROTTSKOMMITTÉN
Jonathan Luomala har valts till Idrottskommitténs ordförande

8 Val av styrelsemedlem till Svenska ekonomie studenters stiftelse
Henrika Franck föreslås av styrelsen som styrelsemedlem till Svenska ekonomie studenters stiftelse.

Förslaget understödes

9 Styrelsens åtgärdsplan gällande jämställdhet och trakasserier
Plan har lagts upp, jämställdhet ska diskuteras i Stora utskottet.

10 ÖVRIGA ÄRENDEN
Inga övriga ärenden

11 MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutades 19:09