Mötesreferat för fullmäktigemöte 3/17

By Styrelsen
22.11.2017

Fullmäktigemöte 24.4.2017

Plats: Lärarrummet på Svenska handelshögskolan i Helsingfors (Arkadiagatan 22) samt rum 105 i Svenska handelshögskolan i Vasa (Biblioteksgatan 16)

Tid: kl 17.00

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 17.03

§ 2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet samt val av protokolljusterare jämte rösträknare

Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

Protokolljusterare jämte rösträknare: Filip Björklöf och Filip Lindholm

§ 3 Fastställande av föredragningslistan som mötets dagordning

Föredragningslistan godkänns

§4 Val av skrivare av mötesreferat på svenska och engelska

Christoffer Backlund valdes till skrivare av mötesreferat

§ 5 Fastställande av verksamhetsberättelsen 2016

Verksamhetensberättelsen fastställdes som sådan

§ 6 Behandling av revisionsberättelse och inventarieförteckning

Studentkårens revisorer Tomi Liukkonen och Christoffer Hällfors har utfärdat en revisionsberättelse för verksamheten 2016.

Revisionsberättelsen och inventarieförteckningen gavs till kännedom

§ 7 Fastställande av bokslut 2016

Bokslutet 2016 fastställdes

§ 8 Beviljande av ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet beviljades

§ 9 Val ordförande för Masters’ committee

Ärendet bordlades

§ 10 Val av ordförande för Årsfestkommiten

Anni Immonen valdes till ÅFK ordförande

§ 11 Val av ordförande för International Helsinki Days

Hampus Djupenström valdes till IHD ordförande

§ 12 Information och diskussion

Styrelsen presenterade sina pågående projekt

§ 13 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

 

§ 14 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 19.57