Mötesreferat för fullmäktigemöte 7/2017

By Styrelsen
22.11.2017

Fullmäktigemöte 8.11.2017

Plats: Lärarrummet på Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, Arkadiagatan 22

Tid: 13:00

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades 13.04

§ 2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet samt val av protokolljusterare jämte rösträknare

Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet.
Protokolljusterare jämte rösträknare: Oscar Byman och Alexandrine Lindstedt. § 3 Fastställande av föredragningslistan som mötets dagordning Föredragningslistan godkänns.
§ 4 Val av skrivare av mötesreferat på svenska och engelska
Erika Storfors valdes till skrivare av mötesreferat.
§ 5 Information och diskussion

Styrelsen presenterade pågående verksamhet.

§ 6 Styrelsens proposition gällande kommittéreglemente
Bilaga: Styrelsens proposition gällande kommittéreglemente samt följebrev

Förslag: Godkänns med ändringar enligt bilagan
Beslut: Kommittéreglementet godkänns i sin nya helhet
§ 7 Budgetuppföljning
Bilaga: SHS budget 2.11.2017
Jens Nyström presenterade budgetuppföljningen för 2017. § 8 Övriga ärenden
Styrelsens tankar kring nästa års verksamhet presenterades. § 9 Mötets avslutande
Mötet avslutades 14.28