Mötesreferat för fullmäktigemötet 10/2018

By Fullmaktige
15.11.2018

MÖTESREFERAT FÖR FULLMÄKTIGE 10/2018

Tid: 14.11.2018 kl 17.00

Plats: Lärarrummet, Svenska handelshögskolan i Helsingfors (Arkadiagatan 22) och rum 105 i Hanken i Vasa.

 

 • 1 Mötets öppnande

Mötet öppnas kl. 17.08

 

 • 2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutfördhet

Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet.

 

 • 3 Fastställande av föredragningslistan samt mötets dagordning

Mötet har sammankallats av ordförande i enlighet med fullmäktiges arbetsordning, paragraf 1.

Förändringar i föredragningslistan: § 4 Val av mötessekreterare tilläggs och § 11 Mötet avslutas ändras till § 18 Mötet avslutas.

 

 • 4 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Janina Korhonen.

 

 • 5 Val av protokolljusterare jämte rösträknare

Till protokolljusterare jämte rösträknare valdes Taneli Immonen och Elliot Tallqvist för Helsingfors och  Matilda Hinttu för Vasa.

 

 • 6 Val av skrivare av mötesreferat på svenska och engelska

Till val av skrivare av mötesreferat på svenska och engelska valdes Joakim Kiuru.

 

 • 7 Information och diskussion

– Styrelsen redogör för deras aktiviteter

– Styrelsen presenterade pågående verksamhet.

– Frågor till styrelsen och enskilda styrelsemedlemmar

– Enskilda fullmäktigemedlemmars information till fullmäktige

– Information från Vasa

– Vasa presenterade pågående verksamhet.

– Frågor till SSHV:s styrelse

– Stora utskottets information till fullmäktige

– Stora utskottet presenterade pågående verksamhet.

– Stiftelsens information till fullmäktige

 

 • 8 Styrelsens förslag om medlemskap i Nyyti ry.

Styrelsen föreslår till Fullmäktige att SHS avgår från Nyyti ry.
Beslut: Förslag beviljat.

 

 • 9 Styrelsens förslag om medlemskap i World Student Capital ry.

Styrelsen föreslår till Fullmäktige att SHS blir medlem av World Student Capital ry. Medlemsavgift bestäms först i WSC ry:s grundande möte i December, men förslaget är 0,15€/medlem i Helsingfors (HUS, AUS, METKA, HELGA) och 0,10€/medlem i Helsingfors (SHS, TaiYo, ASK, HUMAKO, O’Diako, Laureamko).

Bilaga 1: Stadgar av WSC ry (tyvärr finns dom inte ännu på Svenska så den originella finska versionen bifogas)

Beslut: Förslag beviljat.

 

 • 10 Val av ordförande för Informationskommittén 2019

Bilaga 2: En ansökan har kommit av Elisabeth Björkman

Förslag: Elisabeth Björkman föreslås till Informationskommiténs ordförande.

Beslut: Förslag beviljat.

 

 • 11 Val av ordförande för Exchange Committee 2019

Bilaga 3: En ansökan har kommit från Linn Björkholm

Förslag: Linn Björkholm föreslås till ordförande för Exchange Committee.

Beslut: Förslag beviljat.

 

 • 12 Val av ordförande för Programkommittén 2019

Bilaga 4: En ansökan har kommit från Jessica Holmberg

Förslag: Jessica Holmberg föreslås till ordförande för Programkommitén.

Beslut: Förslag beviljat.

 

 • 13 Val av ordförande för Casa Nostra 2019

Bilaga 5: En ansökan har kommit från Kerttu Rautaheimo

Förslag: Kerttu Rautaheimo föreslås till ordförande för Casa Nostra.

Beslut: Förslag beviljat.

 

 • 14 Val av skattmästare för Casa Nostra 2019

Bilaga 6: En ansökan har kommit från Jonathan Lindholm

Förslag: Jonathan Lindholm föreslås till skattmästare för Casa Nostra.

 

Beslut: Förslag beviljat.

 

 • 15 Val av ordförande för Idrottskommittén 2019

Förslag: Filip Söderlund föreslås till ordförande för Idrottskommittén.

Beslut: Förslag beviljat.

 

 • 16 Val av ordförande för Äldremannarådet 2019

Inga Ansökningar har kommit i förväg.

Valet flyttas framåt.

 

 • 17 Övriga ärenden

Två motioner från fullmäktige till styrelsen.

 • 18 Mötet avslutas

Mötet avslutas kl. 19.21