Mötesreferat för fullmäktigemötet 12/2018

By Fullmaktige
06.12.2018

MÖTESREFERAT FÖR FULLMÄKTIGE 12/2018

Plats: Lärarrummet, Svenska handelshögskolan i Helsingfors (Arkadiagatan 22) och rum 105 i Hanken i Vasa.

Tid: 5.12.2018 kl. 17:00

 

1 Mötets öppnande

Mötet öppnas kl. 17:04

2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutfördhet

Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

3 Fastställande av föredragningslistan samt mötets dagordning

Föredragningslistan godkänns.

4 Val av mötessekreterare

Oscar Byman valdes till mötessekreterare

5 Val av protokolljusterare jämte rösträknare

Sara Teräsvasara och Charlotta Eriksson från Helsingfors samt Victor Bergström från Vasa valdes till protokolljusterare jämte rösträknare.

6 Val av skrivare av mötesreferat på svenska och engelska

Taneli Immonen valdes till skrivare av mötesreferat.

7 Val av styrelsen 2019

Till styrelsen 2019 valdes

  • Andreas Lindén – Ordförande
  • Ingrid Bärlund – Evenemangsansvarig
  • Jerker Törnqvist – Förvaltning och Underhåll
  • Nicolina Massa – Kommunikation
  • William Stjernberg – Näringslivsansvarig
  • Emilia Hattula – Socialpolitik och Internationella ärenden
  • Ellen Wulff – Högskolepolitik
  • Julius Tallqvist – Utbildningspolitik

8 Val av generalsekreterare

Till generalsekreterare valdes Kristiane Width

9 Val av ordförande för Äldremannarådet 2019

Till äldremannarådets ordförande valdes Rasmus Sinnemaa

10 Information och diskussion

– Styrelsen redogör för deras aktiviteter

– Frågor till styrelsen och enskilda styrelsemedlemmar

– Enskilda fullmäktigemedlemmars information till fullmäktige

– Information från Vasa

– Frågor till SSHV:s styrelse

– Stora utskottets information till fullmäktige

– Stiftelsens information till fullmäktige

11 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

12 Mötet avslutas

Mötet avslutades kl. 21:02