Mötesreferat för fullmäktigemötet 13/2018

By Fullmaktige
12.12.2018

MÖTESREFERAT FÖR FULLMÄTKIGE 13/2018

Fullmäktigemöte 11.12.2018

Plats: Lärarrummet, Svenska handelshögskolan i Helsingfors (Arkadiagatan 22) och rum 106 i Hanken i Vasa.

Tid: 18:00

 

 • 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades 18:08.

 • 2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet.

 • 3 Fastställande av föredragningslistan samt mötets dagordning

Föredragningslistan godkänns.

 • 4 Val av mötessekreterare

Janina Korhonen väljs till mötessekreterare.

 • 5 Val av protokolljusterare jämte rösträknare

Roland Ulfstedt och Anton Nilsson från Helsingfors samt Felix Andersson från Vasa valdes till protokolljusterare jämte rösträknare.

 • 6 Val av skrivare av mötesreferat på svenska och engelska

Eliott Tallqvist valdes till skrivare till mötesreferat.

 • 7 Information och diskussion
 • Styrelsen redogör för sina aktiviteter
 • Frågor till styrelsen och enskilda styrelsemedlemmar
 • Information från Vasa
 • Frågor till SSHV:s styrelse
 • Stora utskottets information till fullmäktige
 • Stiftelsens information till fullmäktige
 • 8 Budgetuppföljning

 

 • 9 Fastställande av kåravgiften

Förslag: Fastställande av kåravgiften för året 2019–2020.

Beslut: Förslaget godkänns.

 • 10 Fastställande av verksamhetsplanen 2019

Bilaga 1: Styrelsens förslag på verksamhetsplan 2019.

Beslut: Förslaget godkänns.

 • 11 Fastställande av budget 2019

Bilaga 2: Styrelsens förslag på budget 2019.

Beslut: Förslaget godkänns.

 • 12 Styrelsens förslag för medlemmar till Universitetskollegium 2019–2021

Bilaga 3: Styrelsens förslag på till representanter till Universitetskollegiet 2019–2021.

Beslut: Förslaget godkänns.

 • 13 Styrelsens förslag för medlemmar till SESS styrelsen 2019–2020

Beslut: Förslaget godkänns.

 • 14 Övriga ärenden

Styrelsen presenterande undersökningen gällande andra alternativ för Nyyti.

Styrelsen presenterade klubbarnas nuvarande läge.

 

 • 15 Mötet avslutats

Mötet avslutades 19:50.