Mötesreferat från fullmäktigemöte 5/2018

By Generalsekreterare
20.09.2018

MÖTESREFERAT FÖR FULLMÄTKIGE 5

MÖTESREFERAT FÖR FULLMÄTKIGE 5/2018

Fullmäktigemöte 18.9.2018

Plats: Kåren, mötesrum SEB

Tid: 17:00

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades 17:20

§ 2 Konstaterande​ ​av​ ​stadgeenlighet​ ​och​ ​beslutsförhet​

Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet.

§ ​3 Fastställande​ ​av​ ​föredragningslistan​ ​samt​ ​mötets​ ​dagordning

Föredragningslistan godkänns.

§ 4 Val​ ​av​ ​protokolljusterare jämte​ ​rösträknare

Protokolljusterare jämte rösträknare: Anna Piiroinen & Fredrik Palm

§​ ​5 Val​ ​av​ ​skrivare​ ​av​ ​mötesreferat​ ​på​ ​svenska​ ​och​ ​engelska

Eliott Tallqvist valdes till skrivare av mötesreferat.

§​ ​6 Information​ ​och​ ​diskussion

·       Styrelsen redogör för deras aktiviteter

·       Frågor till styrelsen och enskilda styrelsemedlemmar

·       Information från Vasa

·       Frågor till SSHV:s styrelse

·       Stora utskottets information till fullmäktige

§ 7 Information om processen gällande val av studeranderepresentant till Hankens styrelse

Förslag: Ansökan öppnar 19.9.2018.

Beslut: Förslaget beviljat.

§ 8 Styrelsens förslag gällande ordinarie studeranderepresentant i universitetskollegiet

Styrelsen har på styrelsemöte 15/2018 valt Henna Konsti som förslag till ordinarie studeranderepresentant i universitetskollegiet.

Förslag: Henna Konsti som ordinarie studeranderepresentant till universitetskollegiet.

Beslut: Förslaget beviljat.

§ 9 Fastställande av valdatum

Bilaga 1. Styrelsens proposition: Fullmäktigeval förrättas 24–25.10 med förhandsröstning 19-23.10.

Förslag: Fullmäktigevalsdatumet fastsluts av fullmäktige.

Beslut: Förslaget beviljat.

§ 10 Godkännande av World Student Capital stadgar

Bilaga 3.

Förslag: World Student Capitals stadgar godkänns

Beslut: Förslaget beviljat.

§ 11 Styrelsens proposition till fullmäktige gällande komplettering av Märkes- och stipendiereglementet

Bilaga 2.

§ 12 Budgetuppföljning

§ 13 Övriga ärenden

§ 14 Mötet avslutat

Mötet avslutas 19:27