Stipendier och märken 24.2.2018 – Information och lediganslagning

By Generalsekreterare
10.01.2018

Sök eller föreslå mottagare av stipendier och märken!

Förslag och ansökningar skall skickas till studentkåren märkes- och stipendienämnd (ansokan@shs.fi) senast den 21 januari 2018.

Märken

Förslag om utdelande av förtjänsttecken och kårens standar inlämnas skriftligen av minst fem kårmedlemmar, av styrelsen, äldremannarådet eller fullmäktigeledamot.

Stora kårnålen i silver utdelas till person som genom sin verksamhet för SHS gjort sig förtjänt av dess erkänsla.

Lilla Förtjänstmärket utdelas som genom sin verksamhet för SHS gjort sig särskilt förtjänt av dess erkänsla.

Kamratskapsmärket utdelas till en ordinarie kårmedlem som har gjort sig särskilt förtjänt av benämningen ”god kamrat” och som har befrämjat god Hanken-anda.

Stipendier

Kårstipendium om 250 euro kan sökas och delas ut till studerande som förtjänstfullt har verkat för studentkåren eller studentföreningen i Vasa. Kårstipendium kan utdelas till studerande som inom sitt utbildningsprogram avklarat minst 120 studiepoäng. Vid utdelande av kårstipendium beaktas härtill enbart studentkårsmeriter. Till ansökan skall bifogas studieutdrag och förteckning över den sökandes studentkårsmeriter.

Verksamhetsstipendium på 500€ kan utdelas till studerande som förtjänstfullt verkat för SHS. Stipendierna kan inte ansökas och vid beviljandet av verksamhetsstipendium beaktas endast studentkårsmeriter.

Understödsföreningens kåraktivitetsstipendier delas ut till studeranden som haft en tyngre post inom studentkåren. Stipendiernas  storlek fastställs av Understödsföreningens styrelse och varierar mellan 500-1000€. Poster inom studentkåren som kvalificerar för stipendiet är styrelsemedlem, fullmäktigeordförande, CN ordförande, CN skattmästare, ordförande för Årsfestkommittén, INK ordförande, INK vice-ordförande, Exchange Committee ordförande, ordförade för Idrottskommittén, Gulnäbbskommittéens ordförande, IHD ordförande, Programkommitténs ordförande samt Masters’ Committee ordförande.

Ansökningarna rangordnas enligt kåraktivitet och stipendierna kan ansökas av personer som innehaft någon av de ovannämnda posterna under året 2017 och har avslutat sitt uppdrag.

Fritt formulerade ansökningar där det bör framgå kåraktivitet riktas till studentkårens stipendienämnd. Det slutliga beslutet i ärendet fattas av Understödsföreningens styrelse.

KårYrar Stipendiet tilldelas studerande för slutexamen på Hanken eller nyligen utexaminerad. Stipendiet utdelas till en person – med mångsidig kårverksamhet eller – som lett eller deltagit i ledningen av ett stort projekt inom kåren eller – med långvarigt engagemang inom studentkåren.

Jalle Storgårds minnespris ”Jalles Horn” delas ut till en person som inom studentkårens verksamhet uppfyller något eller några av följande kriterier; främjat de akademiska och studentikosa traditionerna, bidragit till knytande och skötande av de internationella kontakterna, bistått i skötseln av Casa Academica, bidragit till arrangemangen kring årsfesten. Förslag till mottagare av priset kan göras av studentkårens styrelse, stipendienämnd och av envar studentkårmedlem. Minnespriset söks inte.

Samtliga förslag och ansökningar skickas in till adressen ansokan@shs.fi senast 21.1.2018.

Märken behandlas på studentkårens fullmäktigemöte 13.2. Stipendier antecknas till kännedom på studentkårens fullmäktigemöte 13.2 och kan inte överklagas.