Stipendier och märken 24.2.2020 – Information och lediganslagning

By Generalsekreterare
03.12.2019

Sök eller föreslå mottagare av stipendier och märken!

Mottagare av stipendier och märken kungörs på SHS Årsfest den 24 Februari 2020.

Förslag och ansökningar skall skickas till studentkårens generalsekreterare (ansokan@shs.fi) senast den 17 december 2019.

 

Märken

Förslag om utdelande av förtjänsttecken och kårens standar inlämnas skriftligen av minst fem kårmedlemmar, av styrelsen, äldremannarådet eller fullmäktigeledamot.

– Stora kårnålen i silver utdelas till person som genom sin verksamhet för SHS gjort sig förtjänt av dess erkänsla.

Lilla Förtjänstmärket utdelas som genom sin verksamhet för SHS gjort sig särskilt förtjänt av dess erkänsla.

Förslag på mottagare av kamratskapsmärke framställs av ordinarie kårmedlem och inlämnas till märkesnämnden (ansokan@shs.fi). Märkesnämnden kan alltid själv komma med förslag till lämplig

mottagare av kamratskapsmärket. Fullmäktige beslutar, efter att ha hört märkesnämndens utlåtande, vem som skall få kamratskapsmärket.

Kamratskapsmärket utdelas till en ordinarie kårmedlem som har gjort sig särskilt förtjänt av benämningen ”god kamrat” och som har befrämjat god Hanken-anda.

Stipendier

Kårstipendium om 250 euro kan sökas och delas ut till studerande som förtjänstfullt har verkat för studentkåren eller studentföreningen i Vasa. Kårstipendium kan utdelas till studerande som inom sitt utbildningsprogram avklarat minst 120 studiepoäng. Vid utdelande av kårstipendium beaktas härtill enbart studentkårsmeriter. Till ansökan skall bifogas studieutdrag och förteckning över den sökandes studentkårsmeriter.

Verksamhetsstipendium kan utdelas till studerande som förtjänstfullt verkat för SHS. Stipendierna kan inte ansökas och vid beviljandet av verksamhetsstipendium beaktas endast studentkårsmeriter.

Understödsföreningens kåraktivitetsstipendier delas ut till studeranden som haft en tyngre post inom studentkåren. Stipendiernas storlek fastställs av Understödsföreningens styrelse och är maximalt à 1100€. Poster inom studentkåren som kvalificerar för stipendiet är styrelsemedlem, fullmäktigeordförande, CN ordförande, CN skattmästare, ordförande för Årsfestkommittén, INK ordförande, Exchange Committee ordförande, Gulnäbbskommitténs ordförande, IHD ordförande, Idrottskommitténs ordförande, Programkommitténs ordförande, Masters’ Committee ordförande, Centralvalsnämndens ordförande samt SSHVs ordförande. Ansökningarna rangordnas enligt kåraktivitet och stipendierna kan denna gång ansökas av personer som innehavit någon av de ovan nämnda posterna under året 2019 och avslutar sitt uppdrag. Fritt formulerade ansökningar där det bör framgå kåraktivitet riktas till studentkårens stipendienämnd. Det slutliga beslutet i ärendet fattas av Understödsföreningens styrelse.

Kåryrarstipendiet

KårYrar Stipendiet tilldelas studerande för slutexamen på Hanken eller nyligen utexaminerad. Stipendiet utdelas till en person – med mångsidig kårverksamhet eller – som lett eller deltagit i ledningen av ett stort projekt inom kåren eller – med långvarigt engagemang inom studentkåren.

Beslut om tilldelande av stipendiet görs av SHS högsta beslutande organ, fullmäktige. Förslag till utdelning av stipendiet bereds av SHS stipendienämnd. SHSUF:s styrelse remitterar förslaget jämte sitt utlåtande i saken till fullmäktige för slutligt beslut.  Stipendiet kan ansökas av individen själv eller av annan person(er). Stipendienämnden kan självständigt välja en kandidat utan ansökan. Stipendiesumman är 2 000 EUR. Mottagaren av stipendiet erhåller ett av SHSUF:s styrelse utfärdat särskilt stipendiebrev.

Minnesmärket Jalles Horn

Jalle Storgårds minnespris ”Jalles Horn” delas ut till en person som inom studentkårens verksamhet uppfyller något eller några av följande kriterier; främjat de akademiska och studentikosa traditionerna, bidragit till knytande och skötande av de internationella kontakterna, bistått i skötseln av Casa Academica, bidragit till arrangemangen kring årsfesten. Förslag till mottagare av priset kan göras av studentkårens styrelse, stipendienämnd och av envar studentkårmedlem. Minnespriset söks inte. Stipendienämndens beslut kan inte överklagas.