Studieplansförändringar på gång på Hanken

By Styrelsen
05.11.2017

Linda Gerkman, studiechef på Hanken, berättar om den utveckling av studieplanerna som just nu är under arbete.

Vad är det som ändras?

Inför läsåret 2018-19 förenklas alla studieplaners struktur och på magisternivån förändras också kursernas omfattning. Alla detaljer är ännu inte klara, men de klarnar senast under våren. De här riktlinjerna för förändringen har redan fastställts av Akademiska rådet:

1. Alla kurser i ett huvudämnes studieplan ska tillhöra endera gruppen; obligatoriska kurser eller valfria kurser. De obligatoriska kurserna ska ge den väsentliga kärnkompetensen i ämnet, dvs det som alla studerande måste kunna. Dessa ”core”-kurser utvecklas förstås med tiden, men de byts ut mycket sällan. Ur den andra gruppen (de valfria) ska den studerande sedan kunna välja ett visst antal minimi studiepoäng enligt sitt intresse. Kurserna i den här gruppen kan alternera eller t o m variera från år till år beroende på vad som är aktuellt eller nytt inom ämnet. Den här modellen kan ge ett större utbud av kurser och flexibilitet i studieplanen för studerande. Utöver det här finns det för magisterstuderande som tidigare förstås kurser i språk och kommunikation och helt fritt valfria kurser som inte är bestämda i studieplanen. För kandidatstuderande kvarstår även de obligatoriska grundkurserna, den obligatoriska utlandsterminen och biämnesstudier Under våren behandlar Institutionsråden de nya studieplanernas innehåll och föreslår dem för Akademiska rådet, som godkänner dem.

2. Alla kurser på magisternivån blir fr.o.m. 1.8.2018 antingen 5 sp eller 10 sp värda. Institutionsråden behandlar de nya kurserna, deras innehåll och omfattning och föreslår dem för Akademiska rådet, som godkänner förändringarna. Den här riktlinjen för omfattningen berör inte kurserna på kandidatnivån.

3. I studieplanen för studerande som inleder sina magisterstudierstudier efter 1.8.2018. kommer Seminariekursen att ha omfattningen 5 sp. Alla nuvarande magisterstuderande kan ännu under det pågående läsåret 2017-18, samt det kommande läsåret 2018-2019 avlägga kursen Seminarium som nuvarande 12 sp. Efter den här övergångstiden, dvs fr o m 1.8.2019 kan kursen endast avläggas som 5 sp av alla studerande.

4. Det medeltal som nu syns på studieutdraget är ett vägt medeltal där kurser på grund- och ämnesnivå har vikten 1 och kurser på fördjupadnivå har vikten 2. Fr o m 1.8.2018 kommer alla kurser, som har ett siffervitsord att väga lika mycket då medeltalet räknas.

5. Kandidatavhandlingskursen (dvs kursen där en kandidatavhandling är en delprestation) bedöms nu med ett kvalitativt vitsord (femgradig skala: underkänd-försvarlig- nöjaktig-god-mycket god-utmärkt) och har därför inte kunnat beaktas i medeltalet. Fr o m 1.10.2018 kommer kursen Kandidatavhandling att ge ett vitsord på skalan 50-100 och kommer att beaktas i medeltalet. Datumet är valt så att de som avlägger kursen under pågående läsår inte berörs av förändringen om de tar ut sitt kandidatbetyg före 1.10.2018, samtidigt som de som påbörjar sin kurs läsåret 2018-19 från början vet vad som gäller.

Varför görs dessa ändringar?

Genom att förenkla och förenhetliga strukturen för studieplanerna vill vi på Hanken stöda att studerande ska kunna studera i rekommenderad takt. Vi vill erbjuda en utbildning med intressanta och flexibla studiestigar och vill t ex komma bort från komplicerade bestämmelser i studieplanerna, som t o m kan förändras från år till år. Vi vill förenkla medeltalsberäkningen. På magisternivån vill vi införa studieplaner där kursernas omfattning är matematiskt optimal och överkomlig också för den som arbetar vid sidan av studierna. Vi vill underlätta samarbete genom att ha samma kursstorlek som hos våra samarbetspartner. Vi vill att ”paketet” seminarium+avhandling är till sin omfattning mera i linje med det som hittas i övriga internationella ackrediterade handelshögskolor.

Hur påverkas mina studier?

> Omfattningen på avlagda kurser som syns på ditt studieutdrag ändras inte.

> Du kan inte avlägga en ny magisternivås kurs vars innehåll redan behandlats i en kurs som redan finns på ditt studieutdrag. Det kommer att finnas instruktioner om vilka nya som motsvarar vilka gamla kurser.

> Du kontrollerar vilka kurser i den nya studieplanen som definieras som obligatoriska ”core”-kurser inom ditt huvudämne och ser till att du avlägger dem eller att du redan har avlagt deras innehåll i en tidigare motsvarande kurs. Det kommer att finnas instruktioner om vilka nya som motsvarar vilka gamla kurser. Blir det enstaka studiepoäng ”över” pga eventuella förändringar i kursernas omfattning, kan du använda dem inom den valfria gruppen av kurser inom ditt huvudämnes nya studieplan.

> Alla övriga kurser som ingått i ditt huvudämnes tidigare studieplan och som du redan avlagt kan du räkna in inom den valfria gruppen av kurser inom ditt huvudämnes nya studieplan.

> Målet är alltså att alla studiepoäng som ingått i en tidigare studieplan och som du redan avlagt kan räknas in i den nya studieplanen antingen under obligatoriska eller valfria.

> Är du magisterstuderande och har inte ännu avlagt din seminariekurs? Gör det nu i vår eller senast nästa läsår!

Vem bestämmer om dessa förändringar?

Akademiska rådet har beslutat om förändringarna. Alla studieplaner ska utarbetas av institutionerna, således har studenterna möjligheter att påverka genom:

>Institutionsrådets studeranderepresentanter – IR behandlar kursernas innehåll och studieplanernas struktur, dessa fastställs sedan av Akademiska rådet

> Pedagogiska rådets studeranderepresentanter – utarbetar förslag till Akademiska rådet

> Akademiska rådets studeranderepresentanter – här fattas de flesta besluten

Hur kan jag påverka?

Kontakta studentrepresentanterna: Institutionsrådet (IR), Pedagogiska rådet (PR) och Akademiska rådet (AR).

Läs mer om studentrepresentanterna här.

Ifall du har frågor kan dessa skickas till sabina.eerola@hanken.fi.