Vad som sker bakom ett universitets kulisser, och annat som hänt på Hanken

By Julius Tallqvist
20.06.2019

Med vårterminen avslutad är det dags att blicka tillbaka på vad för utvecklingar och förändringar det skett på Hanken under vårens gång. Senvintern och våren har innehållit en hel del intressanta och relevanta händelser på nationellt plan som inverkar på Hankens verksamhet och våra studier. Det går utan vidare att konstatera att det som sker under det pågående året kommer att vara av stor vikt för Hankens, och med det även oss Hanken studerandens, framtid. Denna text kommer att fokusera på vad det är som driver de stora förändringarna inom Hanken och högskolevärlden, och samtidigt ge en snabb titt på vilka konkreta förändringar som skett som kan påverka din studievardag.

Bakgrund: Vadå finansieringsmodellen?

Ett av de mest centrala begreppen som förekommer i många av dagens diskussioner är finansieringsmodellen. Finansieringsmodellen bestämmer hur basfinansieringen från Utbildnings- och Kulturministeriet (UKM) delas ut till högskolorna i Finland. Simpelt sagt är finansieringsmodellen en styrmekanism som ministeriet använder som ”morot” för att styra universiteten i den riktning som anses ändamålsenlig. Fiktivt exempel: för varje studerande som avlägger en utbytestermin får högskolan X € av UKM. Är denna summa hög i relation till andra faktorer som kan ge in pengar motiverar det givetvis högskolan att få så många studeranden på utbyte som möjligt, och därmed göra satsningar på utbytesstudier. Finansieringsmodellen går alltså ut på just detta: man ”belönas” av UKM med högre finansiering om man satsar på ”rätt” saker, dvs. de ändamål UKM tillger högre summor i finansieringsmodellen. Du kan bekanta dig med den nya finansieringsmodellen här under:

Universitetens finansieringsmodell fr.o.m. 2021. Källa: UKM.

Varför är finansieringsmodellen så viktig? Finansieringsmodellen är kritisk eftersom finansieringen som kommer via den, dvs. högskolornas basfinansiering, tenderar vara en klar majoritet av finansieringen högskolorna får (andelen kan variera mellan universiteten, men brukar vara mellan 60–80% av den totala finansieringen). Vad detta i praktiken innebär är att högskolan går miste om finansiering om den inte fokuserar på vad som är lönsamt enligt finansieringsmodellen. Detta är självklart något som bör undvikas då sänkt finansiering innebär färre resurser, vilket i sin tur på sikt kan leda till sänkt kvalitet och/eller nedskärningar. Men hur är detta speciellt nu ett så aktuellt ämne för Hankens beslutsfattande?

Finansieringsmodellen och Hanken

UKM kom i slutet av 2018 fram med en ny version av finansieringsmodellen, som träder i kraft 2021 (du kan läsa Hankens styrelseordförandes reaktion på utkastet som presenterades här: https://www.hanken.fi/sv/news/hankens-nya-styrelseordforande-kritisk-till-finansieringsmodellen-universitet). Detta innebär, som man kan läsa om i ovanstående utlåtande, tyvärr en hel del förändringar som verkligen inte är gynnsamma för Hankens del. Medan den tidigare modellen premierade avlagda kandidat- och magisterexamina och i tillägg till det studeranden som avlade 55 studiepoäng per läsår, belönar den nya modellen utexaminering inom normtid, dvs. 3 år för kandidatexamen och 2 år för magisterexamen. Oturligt nog har hankeiterna varit utomordentliga på att hålla en studietakt på 55 sp/läsår, men är tyvärr inte lika bra på att bli färdiga på 3 respektive 2 år med sina examina. En annan faktor som konkret belönades i den tidigare modellen var utbytesstudier, vilket Hanken med sina unika utbytesmöjligheter självfallet är mycket stark på. I den nya modellen har de internationella faktorerna förflyttats till den strategibaserade finansieringen, vilket gör finansiering som kommer från internationalisering mer oförutsägbar jämfört med den tidigare modellen.

Detta läge kräver anpassningar från högskolornas sida, vilket som tidigare nämnt gör detta till en så ”het potatis” på Hanken. Här kommer ett till centralt begrepp som speciellt vi på studentkåren hjälper Hanken att fundera på: genomströmning. I och med att den nya finansieringsmodellen betonar utexaminering inom normtid blir det kritiskt att upprätthålla en genomströmning som stöder detta, vilket skapar behov av att göra studierna smidigare och att åtgärda möjliga tröghetsmoment som kan sakta ner ens studier. Detta är dock betydligt lättare sagt än gjort – vi hankeiter är inte utan orsak ”dåliga” på att bli färdiga i tid, till exempel har vi ekonomistuderanden en klar tendens att jobba under studietiden vilket kan sänka på studietakten. Att ändra på vårt beteende som studeranden är mycket svårt då det är ett stort antal som spelar in i ekvationen, vad vi dock kan göra är att skapa flexibilitet och smidighet runt dessa tröghetsmoment för att lätta på effekterna de har på studietakten.

Andra mindre godbitar, på gång och på kommande

Det har även hänt (och händer!) annat på Hanken förutom ovanstående huvudvärk. Här följer några saker som kan komma att påverka dina studier:

Förändringar i kandidatavhandlingen har kommit i form av en gemensam kursbeskrivning för alla huvudämnen (t.ex. innebär detta att alla ämnen har lika mycket vikt av vitsordet på själva avhandlingen vs övriga prestationer i kursen). Följandet av Hankens forskningsetiska instruktioner har även lagts till i bedömningsmatrisen, vilket för skribenten främst konkret berör hur man samlar in persondata och hanterar denna. Detta är något som kan vara mycket komplicerat, speciellt på kandidatnivå, och ett smidigt och förståeligt sätt att bevisa att man följt de forskningsetiska instruktionerna utarbetas som bäst.

Förändringar i magisteravhandlingen, här har bedömningsmatrisen fått mer omfattande ändringar där vissa kriterier spjälkats upp eller ändrats för att göra bedömningen lättare att förstå och rättvisare. Ett helt nytt kriterium har även lagts till: process, som mäter hur bra du lyckats arbeta planenligt med din avhandling. Blir alltså din avhandling och ”hänga” för en längre tid kan det ha en inverkan på avhandlingens bedömning. Följandet av Hankens forskningsetiska instruktioner sätts även på samma sätt in i magisteravhandlingarnas bedömningsmatris.

Något som är mycket viktigt för dig som kommer att skriva magisteravhandlingen att veta är att du oberoende huvudämne ska ha möjlighet att påbörja ditt skrivande både på höst- eller vårterminen. Detta är en av de åtgärder som hittills tagits för att göra studierna smidigare, då hinder att påbörja sitt magisteravhandlingsskrivande p.g.a. att seminariekursen går för sällan definitivt varit ett stort tröghetsmoment i studierna.

Anonyma tenter är något som studentkåren i flera år förespråkat, och blir nu äntligen verklighet både i ”traditionella” tenter och i e-tenter. Tanken bakom anonyma tenter är att försäkra en totalt objektiv bedömning av tenten, så att diverse faktorer som kan inverka på rättandet av tenten elimineras då den som rättar tenten inte rakt kan härleda svaren till en viss person.

Miniräknarna. Jepp. Har du suttit och svurit över de uråldriga miniräknarna du tvingats använda på tenterna är du knappast ensam. Förhoppningsvis kan miniräknar-klagomuren äntligen få en paus, i planerna ligger nämligen att återinföra användandet av egna miniräknaren under tenterna. Instruktioner för hur dessa sedan kan och får användas utarbetas, dvs. detaljer utreds ännu.

Vi är i goda händer, men glöm inte att ni kan hjälpa!

Avslutningsvis förtjänar de eldsjälar som bevakat våra intressen i allt från arbetsgrupper till institutionsråden ett stort tack för sitt jobb för oss studerandens bästa. Arbetet fortsätter på hösten, och med det vill jag även understryka att man inte ska glömma den viktigaste gruppen av intressebevakarna – nämligen ni själva, studentkårsmedlemmarna! Utan er input har våra representanter på Hanken betydligt svårare att få konkreta förbättringar till stånd, vilket innebär att all feedback som når oss är ovärderlig. Glöm inte heller att aktivt ge feedback åt föreläsarna och högskolan överlag, det är ju ni som vet vad bra undervisning är!

Slutligen vill jag önska er alla en trevlig och skön sommar, och så ses vi igen i höst med laddade batterier!

Julius Tallqvist

Utbildningspolitiskt ansvarig, Styrelsen 2019

Du kan skicka feedback och idéer till adresserna som finns på följande länk: https://www.shs.fi/studentkaren/intressebevakning/studeranderepresentanter/?lang=sv.

Feedback kan även skickas hit https://www.shs.fi/kontakt/?lang=sv. Det går även självklart att skicka feedback rakt till Hanken via deras feedback-formulär, och glöm inte heller bort att fylla i kursutvärderingarna!

För att hålla denna texts längd på rimlig nivå innehåller den en hel del förenklingar, speciellt om finansieringsmodellen. Vill du veta om ovanstående ämnen djupare är det bara att kontakta undertecknad via e-mail, julius.tallqvist@shs.fi!