Fullmäktige

Fullmäktige är studentkårens högsta beslutsfattande organ och består av 20 medlemmar som väljs genom hemliga, proportionella val varje höst. Till fullmäktiges viktigaste uppgift hör att besluta om studentkårens budget, studentkårsavgift, verksamhetsplan och att göra de största linjedragningarna för studentkåren. Ytterligare utser fullmäktige styrelseordförande och fastslår styrelsens sammansättning samt utser kommittéeordföranden och övervakar styrelsens arbete. Fullmäktige har möte ungefär en gång per månad under vår- och höst terminen. Mötena är öppna för alla studenkårsmedlemmar, vilket betyder att alla är välkomna att närvara vid mötena och följa med hur beslutsfattandet går till på SHS.

Kontakt: fullmaktige@shs.fi