Fullmäktige

Fullmäktige är studentkårens högsta beslutsfattande organ och består av 20 medlemmar som väljs genom hemliga, proportionella val varje höst. Till fullmäktiges viktigaste uppgift hör att besluta om studentkårens budget, studentkårsavgift, verksamhetsplan och att göra de största linjedragningarna för studentkåren. Ytterligare utser fullmäktige styrelseordförande och fastslår styrelsens sammansättning samt utser kommittéeordföranden och övervakar styrelsens arbete. Fullmäktige har möte ungefär en gång per månad under vår- och höstterminen. Mötena är öppna för alla studenkårsmedlemmar, vilket betyder att alla är välkomna att närvara vid mötena och följa med hur beslutsfattandet går till på SHS.

Om du vill påverka fullmäktiges arbete eller beslut är lättaste sättet att komma ihåg att rösta i fullmäktigevalet som hålls varje höst, eller varför inte själv ställa upp i valet! Under fullmäktiges verksamhetsperiod påverkar du enklast genom att helt enkelt tala med den kandidat du röstade på i valet eller ta kontakt med ordförande. Om du vill vara säker på att fullmäktige ska behandla ditt ärende ska du som närvaroanmäld studerande samla ihop minst 9 andra studentkårsmedlemmar och lämna en skriftlig motion till fullmäktige, då måste fullmäktige i enlighet med studentkårens stadgar behandla ärendet.

Fullmäktige har representanter från både Helsingfors och Vasa campuset, platsfördelning bestäms enligt hur rösterna i valet förfaller.

Vid frågor ta kontakt presidiet 17-18:


Oscar Byman, ordförande

oscar.byman@shs.fi


Christoffer Backlund, vice ordförande
christoffer.backlund@shs.fi


Julius Tallqvist, andra vice ordförande och fullmäktiges stora utskotts ordförande
julius.tallqvist@shs.fi