Studeranderepresentanter

Akademiska rådet (AR)

Det akademiska rådet ansvarar för frågor i anslutning till undervisning och forskning. Till Akademiska rådets uppgifter hör att utveckla och utvärdera utbildning och forskning vid högskolan, på begäran av styrelsen avge utlåtanden i frågor gällande utbildning och forskning, godkänna undervisningsplaner och fastställa förhörsschema, utse sakkunniga och uppgöra tjänsteförslag vid professorsutnämningar, utse granskare för pro gradu- och licentiatavhandlingar samt förhandsgranskare, granskare och opponenter för doktorsavhandlingar, bedöma och godkänna pro gradu-, licentiat- och doktorsavhandlingar.I det Akademiska rådet på Hanken har SHS två studeranderepresentanter, med varsin suppleant, valda för den aktuella mandatperioden 2016-2018.

Kenneth Nilsson – kenneth.nilsson@shs.fi

Sofia Slotte – sofia.slotte@shs.fi

Institutionsråden (IR)

Hanken har fem institutioner, som leds av en prefekt och ett institutionsråd. Institutionerna är verksamma på båda studieorterna. Institutionsrådet, även känt som IR, kan ses lite som en bolagstämma för institutionen. I alla IR sitter ordförande (prefekten) och representanter från institutionen. Dessutom sitter det studeranderepresentanter i varje råd. Frågor som diskuteras är kursutbudet, anställandet av nya professorer och forskardoktorer, institutionens budget m.m.

Vi har 2-3 studeranderepresentanter i varje institution och dessutom har alla dessa en personlig suppleant.

Institutionsrådet för finansiell ekonomi och statistik

Max Nyberg – max.nyberg@shs.fi

Katri Hämäläinen (Vasa) –  katri.hamalainen@student.hanken.fi

Institutionsrådet för företagsledning och organisation

Elin Bergman – elin.bergman@shs.fi

Petra Laiti – petra.laiti@shs.fi

Rasmus Sinnenmaa – rasmus.sinnemaa@shs.fi

Institutionsrådet för marknadsföring och logistik

John Grönholm (Vasa) – john.gronholm@student.hanken.fi

Julius Tallqvist – julius.tallqvist@shsfi

Institutionsrådet för nationalekonomi

Peter Elmgrene – peter.elmgren@student.hanken.fi

Felicia Aminoff – Felicia.aminoff@student.hanken.fi

Institutionsrådet för redovisning och handelsrätt

Anna Piiroinen-  anna.piiroinen@shs.fi

Lukas Lundin – lukas.lundin@shs.fi

Jessica Kock (Vasa) jessica.kock@student.hanken.fi