Förslag om utdelande av förtjänsttecken och kårens standar inlämnas skriftligen av minst fem kårmedlemmar, av styrelsen, äldremannarådet eller delegationsmedlem.

Stora kårnålen i silver utdelas till person som genom sin verksamhet för SHS gjort sig förtjänt av dess erkänsla. Utan särskilt beslut tilldelas märket ständig medlem.

Lilla Förtjänstmärket utdelas som genom sin verksamhet för SHS gjort sig särskilt förtjänt av dess erkänsla.

Kamratskapsmärket utdelas till en ordinarie kårmedlem som har gjort sig särskilt förtjänt av benämningen "god kamrat" och som har befrämjat god Hanken-anda.

Kårstipendium om 250 euro kan sökas och delas ut till studerande som inom sitt utbildningsprogram avklarat minst 120 studiepoäng och förtjänstfullt har verkat för studentkåren eller studentföreningen i Vasa.

 Verksamhetsstipendium kan utdelas till studerande som förtjänstfullt verkat för SHS. Stipendierna kan inte ansökas och vid beviljandet av verksamhetsstipendium beaktas endast studentkårsmeriter.

 Ekonomföreningen Niords stipendium om 500 euro delas ut till en student som har höjt Hankens image och visat goda studieprestationer, också udda saker premieras. Niords stipendium kan sökas av SHS medlem, för sig själv eller för någon annan.

 Handelsgillets stipendium  delas ut till studerande som visat framgång i sina studier på ett föredömligt sätt och dessutom aktivt deltagit i studentkårens verksamhet. Handelsgillets stipendium kan inte sökas.

 Understödsföreningens kåraktivitetsstipendier delas ut till studeranden som haft en tyngre post inom studentkåren. Stipendierna är à 1000€. Poster inom Studentkåren som kvalificerar för stipendiet är styrelsemedlem, delegationsordförande, CN ordförande, CN skattmästare, ordförande för årsfestkommittén, huvudårsfestmarskalk, INKs ordförande, INKs viceordförande, EC ordförande, Gulnäbbskommitéens ordförande, IHD ordförande samt MC ordförande.

Fritt formulerade ansökningar där det bör framgå kåraktivitet riktas till studentkårens stipendienämnd enligt tidtabell som lediganslås. Det slutliga beslutet i ärendet fattas av Understödsföreningens styrelse.

 KårYrar Stipendiet tilldelas studerande för slutexamen på Hanken eller nyligen utexaminerad. Stipendiet utdelas till en person – med mångsidig kårverksamhet eller – som lett eller deltagit i ledningen av ett stort projekt inom kåren eller – med långvarigt engagemang inom studentkåren  

Stipendiet lediganslås vartannat år (första gången 2010). Beslut om tilldelande av stipendiet görs av SHS högsta beslutande organ, delegationen. Förslag till utdelning av stipendiet bereds av SHS stipendienämnd. SHSU:s styrelse remitterar förslaget jämte sitt utlåtande i saken till delegationen för slutligt beslut.  Stipendiet kan ansökas av individen själv eller av annan person(er). Stipendienämnden kan självständigt välja en kandidat utan ansökan. Stipendiesumman är 2 000 EUR

Mottagaren av stipendiet erhåller ett av SHSU:s styrelse utfärdat särskilt stipendiebrev.

 

Jalle Storgårds minnespris "Jalles Horn" delas ut till en person som inom studentkårens verksamhet uppfyller något eller några av följande kriterier; främjat de akademiska och studentikosa traditionerna, bidragit till knytande och skötande av de internationella kontakterna, bistått i skötseln av Casa Academica, bidragit till arrangemangen kring årsfesten. Förslag till mottagare av priset kan göras av studentkårens styrelse, stipendienämnd och av envar studentkårmedlem. Minnespriset söks inte.

Det är önskvärt att stipendie- och märkesmottagare deltar på årsfestens sollenna akt.

Utöver dessa stipendier kan man söka stipendier här: Fyrk