Svenska Handelshögskolans Studentkår

Svenska Handelshögskolans Studentkår grundades år 1909, då med namnet Kamratföreningen Niord. Under årens lopp har kåren haft ett flertal namn och verksamhetsformer; sin nuvarande status som studentkår fick SHS i samband med högskolereformen år 1979.

Idag är Svenska Handelshögskolans Studentkår en service- och intresseorganisation för dess 2000 medlemmar. Studentkåren är en självständig offentligrättslig sammanslutning om vars verksamhet stadgas i studentkårsförordningen. Samtliga studerande vid Svenska handelshögskolan är medlemmar av SHS.

Studentkåren bevakar hankeiternas intressen på lokal nivå inom skolan, regionalt inom huvudstadsregionen och nationellt via medlemskap i FSF, Finlands Studentkårers Förbund. Studentkåren har närmare 50 representanter i de flesta organen inom högskolan. SHS har även nära samarbete med de 19 övriga studentkårerna i Finland och är även representerad i övriga organisationer såsom Studenthälsan (YTHS) och bostadsstiftelsen (HOAS)

Studentkårens högsta beslutsfattande organ är fullmäktige som väljs en gång i året. I delegationsvalet har alla kårmedlemmar rösträtt. Delegationen utnämner styrelsen, som ansvarar för studentkårens operativa verksamhet. Inom studentkåren finns också ett stort antal verksamma organ, utskott, klubbar och ämnesföreningar, var och en med sina egna uppgifter.