Idag är det Akademiska Rådet, även känt som AR, som står i tur. Det akademiska rådet ansvarar för frågor i anslutning till undervisning och forskning. Till Akademiska rådets uppgifter hör att utveckla och utvärdera utbildning och forskning vid högskolan, på begäran av styrelsen avge utlåtanden i frågor gällande utbildning och forskning, godkänna undervisningsplaner och fastställa förhörsschema, utse sakkunniga och uppgöra tjänsteförslag vid professorsutnämningar, utse granskare för pro gradu- och licentiatavhandlingar samt förhandsgranskare, granskare och opponenter för doktorsavhandlingar, bedöma och godkänna pro gradu-, licentiat- och doktorsavhandlingar.

I det Akademiska rådet på Hanken har SHS två studeranderepresentanter, med varsin suppleant, valda för den aktuella mandatperioden 2016-2018.

Namn: Kenneth Nilsson

Ålder: 24

Huvudämne: Finansiell ekonomi, 4e året

Varför sökte du till att sitta med i AR? Jag har under hela min studietid varit aktiv inom SHS och är idag inte bara en medlem av AR, utan också en stolt fullmäktigeordförande. Under min tid inom SHS, har jag lärt känna många Hankeiter i såväl Helsingfors som Vasa. Jag är fundamentalt övertygad om att Hankeiter vet sin studiesituation bäst, och också hur den bäst kan förbättras. Kontinuerlig förbättring är i såväl SHS som Hankens intresse. Det är därför med stor glädje jag för fram Hankeiters åsikter i Akademiska rådet. Jag personligen har också arbetserfarenhet från pedagogiken, och tar gärna med mig denna in i diskussionen.

Hur har arbetet varit hittills? I rådet tas SHS ord på allvar. Studentkåren är (och ska vara) en integrerad del av högskolan. Vi är ett Hanken. I rådets arbete är proaktivitet a och o. Jag upplever att jag byggt en fin relation till många av rådets medlemmar. Tillsammans med dem arbetar jag mot att uppnå en mer kvalitativ utbildning och forskning på högskolan. Det gör också högskolan mera attraktiv för nuvarande och kommande studeranden. Själva mötena hålls en gång i månaden, och är ganska snabba. Hittills har jag fått stort gehör i vad det gäller utformningen av studieplaner för diverse kurser.

Om du har några som helst funderingar gällande din studiesituation, tveka då inte att ta kontakt med mig. Jag ser varmt fram emot att höra av dig.

Ifall du vill kontakta Kenneth så kan han nås på: Kenneth.nilsson@shs.fi

Namn: Sofia Slotte

Ålder: 22

Huvudämne: Redovisning, 3e året

 

Varför sökte du till att sitta med i AR och hur har det varit hittills? Under mitt SHS styrelse år 2015 satt jag med i Akademiska rådet som ordinarie medlem. Det tog en stund att komma in i arbetet och bestämde mig därför för att söka med i AR för nuvarande mandatperiod 2016-2018. På så sätt finns det lite kontinuitet vilket är jätte viktigt, ju längre man sitter med i något desto bekvämare blir man och kan sköta arbetet bättre. I AR fattas de flesta stora beslut gällande utbildningen på Hanken, till exempel klubbas gradu avhandlingarna igenom här och undervisningsplanerna fastställs i AR. Ytterligare diskuteras det ofta ärenden gällande utbildningen, vilket givetvis berör studerande.

Vi är två studenter jämte suppleanter som sitter med i AR. Just nu (vårterminen 2016) är jag på utbyte i Frankrike men min suppleant Stina sköter arbetet i AR. Kommenterar givetvis mötesmaterialet på distans men Stina deltar fysiskt i mötena.

Ifall du undrar över något är det bara att kontakta mig på sofia.slotte@shs.fi

Kenneth och Sofia har också varsin personlig suppleant:


Stina Wahlsten och John Fast som kan nås på stina.wahlsten@shs.fi respektive john.fast@shs.fi