Idag är det Institutionsrådet för finansiell ekonomi och statistik som är i turen. Hanken har fem institutioner, som leds av en prefekt och ett institutionsråd. Insitutionerna är verksamma på båda studieorterna. Institutionsrådet, även känt som IR, kan ses lite som en bolagstämma för institutionen. I alla IR sitter ordförande (prefekten) och representanter från institutionen. Dessutom sitter det studeranderepresentanter i varje råd. Frågor som diskuteras är kursutbudet, anställandet av nya professorer och forskardoktorer, institutionens budget m.m.

Prefekten för institutionen för finansiell ekonomi och statistik heter Anders Löflund och våra studeranderepresentanter heter under mandatperionden 2016-2018 Max Nyberg och Henna Anttonen. Dessa två har även varsin personlig suppleant.

Du kan nå studeranderepresentanterna i IR för finansiell ekonomi och statistik på addressen: ir.finansiellekonomi@shs.fi

Namn: Max Nyberg

Ålder: 21

Huvudämne: Finansiell ekonomi, 2a året

Studieort: Helsingfors

Varför sökte du med till att sitta som IR-representant, och hur har det varit hittills?

Jag blev i höstas frågad ifall jag hade intresse att söka, och självklart hade jag det. Jag är genuint intresserad av att förbättra vår utbildning och höja hankeiters konkurrenskraft i arbetslivet, och som IR-representant har jag en utmärkt möjlighet till detta. Utbildningspolitik berör varje hankeit, och är samtidigt ett område som vi studerande själva har möjligheten att påverka. Utöver institutionsrådet sitter jag även med i SHS fullmäktige sedan hösten 2015.

Arbetet i IR handlar till en stor del om utbildningsfrågor, men också allmänna administrativa ärenden så som t.ex. budgetering. Möten ordnas ungefär en gång i månaden, och jag har hittills redan hunnit få en djupare inblick i studieplanerna för både finansiell ekonomi och statistik, samt i hela högskolans styrning.

Ifall det är något du undrar över kan du kontakta mig på max.nyberg@shs.fi.

Namn: Natalie Nyman

Ålder: 23

Huvudämne: Finansiell Ekonomi, 4e året

Studieort: Vasa

Varför sökte du till att sitta med i IR du sitter i och hur har det varit hittills?

Jag anser att det är viktigt att studerandens intressen blir beaktade, för att vi tillsammans med professorerna ska kunna utveckla och förbättra institutionens egenskaper. Som IR-representant ska man både övervaka utbildningen och lyfta fram studerandens idéer och intressen.

Max och Natalie har också varsin suppleant, som går på IR möte ifall de själva inte kan närvara. Dessa supplenater är:

Jerker Salokivi och Henna Anttonen